ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ การจัดสรรอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การขอความเห็นชอบผลการประเมิน ระดับชำนาญการ เป็นต้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม