ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) นำเสนอรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นำเสนอข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ในที่ประชุมยังได้พิจารณาการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 475 ราย และการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจำ ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 8 ราย นอกจากนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธะรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม