ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สัตตระบำโบราณคดีศรีสยาม”

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดการแสดงวิพิธทัศนา ชุด “สัตตระบำโบราณคดีศรีสยาม” การแสดงประกอบด้วย ระบำทวารวดี, ระบำศรีวิชัย, ระบำลพบุรี, ระบำเชียงแสน, ระบำสุโขทัย, ระบำอยุธยา และระบำรัตนโกสินทร์ เพื่อนำสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนและที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากที่ต่างๆ มาถ่ายทอดผ่านการแสดงผลงานของระบำไทย นำเสนอสู่สาธารณชนให้รับรู้อันเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์การแสดงวัฒนธรรมของไทย และเป็นแนวทางแก่ผู้รับชม ได้นำไปศึกษาต่อในด้านศิลปะนาฏศิลป์ไทย ซึ่งอยู่ในรายวิชาการการแสดงของ ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ มีนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนประชนชนผู้สนใจเข้าร่วมชมการ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม