ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณะกรรมการ Best Practice

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และให้คะแนนการจัดบอร์ดนิทรรศการ โดยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ เป็น 2 ด้าน คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ “เทคนิคการส่งบทความ ทางวิชาการในฐานข้อมูล TCI” และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านการเรียนการสอน“การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับท้องถิ่น” โดยมีคณะกรรมการผู้ให้ข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดขึ้น ณ โถง อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม