ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ได้แก่ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ภัทราพร จันตะนี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ผู้สังเกตการณ์ คือ อาจารย์ ดร.วิทวัส กรมณีโรจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจากสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน จัดขึ้น ณ ห้อง 43106 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม