ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันจันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะครุศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถามจาก ผู้เข้าฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ถามผ่านคณะกรรมการสรรหา คนละไม่เกิน 10 นาที และหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหา จะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คน จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม