ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน 4 ปี ข้างหน้า แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจากชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถามจาก คณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน 10 นาที และหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหา จะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับ การสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คน จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป +3

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม