ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ (KM)

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "เทคนิคการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ และดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทราบเทคนิคและมีทักษะสามารถร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี และมีแนวคิดที่เหมาะสมของการประชุมวิชาการระดับชาติ 2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ นำสู่การบรรลุเป้าหมายการประชุมวิชาการระดับชาติ 3.เพื่อสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม