ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปี ข้างหน้า ผ่านทาง Zoom meeting ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน คือ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถามจาก คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน 10 นาที และหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหา จะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาจากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณาจารย์และบุคลากร และจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม