ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ระบบ Google Meet ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งผลการทดสอบสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563 การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตรในปีงบประมาณ 2565

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม