ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถามจาก คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน 10 นาที และหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯจะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ให้เหลือจำนวน 1 คน และนำรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม