ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีรับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญพระราชทรัพย์พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม