ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) และการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (TOR 2564 - 2565) ผ่านโปรแกรม ZOOM ในการประชุมครั้งนี้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะในระดับ Pre-lncubation และขอกลั่นกรองในระดับ Start Up จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่แสงจันทร์ภร 2.ผลิตภัณฑ์มวยไทย นายขนมต้มผลิตภัณฑ์ รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และขอปิดจบ 1 รายได้แก่ La Tarte Storyรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระดับ Spin-off 1 ราย ได้แก่ 1.น้ำปรุงรสสำเร็จรูป – ชฎาไทและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกลั่นกรองใหม่ 2 ราย ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มน้ำยำ ชื่นไพร 2.ผลิตภัณฑ์ Lai Pha Handmade By Supanit

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม