ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล) จากการดำเนินการโครงการจิตสาธารณะ แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม วิชาแกนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำถุงอาหารแห้ง (ฮาลาล) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินการโครงการจิตสาธารณะฯ โดยนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมสนับสนุน "กลุ่มอยุธยาคืนยิ้ม" ณ จุดรับบริจาค บริเวณวัดมหาธาตุ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม