ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีรูปแบบค่ายภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาในสาขาวิชาต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม