ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมผู้สอนรายวิชาอยุธยาศึกษา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในคณะต่างๆ ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์สุมาลินี สาดส่างอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเนื้อหารายวิชาอยุธยาศึกษา ที่จะบูรณาการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและมองถึงอนาคตได้จากศักยภาพ โอกาสตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการสอนของอาจารย์ประจำรายวิชาอยุธยาศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม