ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการอบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Google Meet ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 1 และ 2 จะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะในการ เขียนบทความ รายงาน การฝึกให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกิจกรรมการวางแผนเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม ที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม