ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลพระยาโบราณราชธานินทร์ “อยุธยาศึกษาเพื่อวิสัยทัศน์สู่อนาคต” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับ ซึ่งการสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วยหัวข้อ ช่วงที่ 1 ประวัติและคุณูปการของพระยาโบราณราชธานินทร์ที่มีต่อการศึกษาด้านอยุธยาศึกษาและแรงบันดาลใจที่มีต่อการศึกษาวิจัยของวิทยากรแต่ละท่าน ช่วงที่ 2 ผลงานวิชาการด้านอยุธยาศึกษาของวิทยากรแต่ละท่านในปัจจุบัน และ ช่วงที่ 3 มุมมอง วิสัยทัศน์ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา ของพระยาโบราณราชธานินทร์ ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตสภา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรสัมมนาและดำเนินรายการโดย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลที่สนใจ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม