ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหา ของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ โดยคณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหา และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ต่อคณาจารย์ประจำและบุคลากร พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหา จะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คน จากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณะกรรมการสรรหา และจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม