ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารศรีอโยธยา ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คณาจารย์ประจำ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของผู้เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับตัวอักษร จำนวน 2 คน คือ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงาน ต่อคณะกรรมการสรรหาคณาจารย์ประจำ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยตามลำดับตัวอักษร พร้อมรับฟังความคิดเห็นและตอบคำถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณาจารย์ประจำ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ และหลังจากนี้คณะกรรมการสรรหา จะประชุมพิจารณา กลั่นกรอง รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา จำนวนไม่เกิน 3 คนจากข้อมูลประวัติ ผลงาน การแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานต่อคณะกรรมการสรรหา และจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ จำนวน 1 คน เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม