ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ผู้สอน รายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เริ่มต้นรายวิชา โดยการแนะนำทีมอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา โดยภาพรวมของรายวิชา แผนการเรียนการสอน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่การเรียนการสอน มีนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทำงานเพื่อสังคมร่วมรับฟัง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม