ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาการจัการให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผศ.อร่าม ชนะโชติ อ.ยุพิน พวกยะ อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ และ อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยทางคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน”และด้านการวิจัย “การหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหรือนำไปใช้ประโยชน์” ผู้ให้ข้อมูลโดย ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง และอาจารย์สุฑามาศ ยิ้มวัฒนา ณ บริเวณอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม