ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สัมมนาวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

นพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อหลักสูตรให้เกิดความสอดคล้อง กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 และเพื่อวิเคราะห์ความต้องการบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม