ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เยี่ยมชมและตรวจบอร์ดการจัดการความรู้ ของครุศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่ ผศ.บุญไท เจริญผล ผศ.อร่าม ชนะโชติอ.ยุพิน พวกยะ อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ และอ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล ที่เข้าเยี่ยมชมและตรวจบอร์ดการจัดการความรู้ ของครุศาสตร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม