ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการเสนอโครงการ

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน ในการดำเนินงาน ณ ห้อง 3001 ชั้น1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม