ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา โดย นางอรทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน และบริษัทคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด โดย นายสมชาย ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาฝีมือแรงงวานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับนักศึกษา เข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีงานทำในระดับที่สูงขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม