ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิทยากรอบรม โดย รศ. ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น รศ. ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้นำความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการไปพัฒนาการจัดทำเอกสารผลงานวิชาการ มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม