ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน นำทีมงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง” และพบปะพูดคุยชาวบ้านภายในชุมชนบ้านลาว ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม