ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5”

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5” ให้แก่ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ อีกทั้งยังนำไปใช้ในงานทวนสอบ และงานประกันคุณภาพของสาขา โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม