ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยอาจารย์ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ และอาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน โดยในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.สุชิน รอดกำเนิด นำทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์คณะกรรมการประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ และในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เข้าศึกษาดูงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ นำทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์คณะกรรมการประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ศึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อค้นหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม