ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการเขียนบทความวิจัยวิชาการ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยวิชาการ โดยมี อาจารย์เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการอบรม เพื่อให้อาจารย์มีผลงานวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และให้อาจารย์มีบทความเผยแพร่ในวารสารฐาน TCI กลุ่ม 2 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม