ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชุมพล พืชพันธุ์ไพศาล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ อาจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจ จากสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการ เป็นวิทยากร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ผู้ช่วยวิทยากร โดยมีประชาชนทั่วไปและครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน เข้ารับอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ด้านการวางแผนทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างคณะวิทยาการจัดการและผู้เข้าร่วมการอบรม และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนักเรียน และการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม