ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยอันจะเกิดประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการทำงานหรือศึกษาต่อ ส่งเสริมการวิจัยแบบบูรณาการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม