ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนสาธิต

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพและทักษะการเขียนแผนการเรียนการสอนให้กับครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ครูโรงเรียนประถมสาธิต และครูโรงเรียนสาธิตมัธยม เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการเรียนการสอน ได้รับเกียรติจาก นางสมพร รัศมีสว่าง ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) นางจุฬาลักษณ์ พงษ์สังข์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม