ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานนำการประชุม ในที่ประชุมได้รายงานจำนวนนักศึกษาทุกรอบปี 2561 ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงมิถุนายน-กันยายน การรายงานผลดำเนินงาน และแผนงานทางด้านนโยบายและแผนและพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนิน(KPIS) สายวิชาการและรูปแบบการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ปี 2561 และการเตรียมงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม