ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานโรงเรียน ให้กับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงเรียน และให้มีทักษะการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม