ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : การใช้สมุนไพรชูรสแทนการใช้ผงชูรส

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข ประธานบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : การใช้สมุนไพรชูรสแทนการใช้ผงชูรส” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกจากภูมิปัญญาไทย และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนใกล้ชิด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้การดูแลสุขภาพจากภูมิปัญญาไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ จัดขึ้น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม