ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับทราบรายงานจำนวนนักศึกษาทุกรอบ ปี 2561ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน การรายงานผลดำเนินงาน และแผนงานทางด้านนโยบายและแผน และพิจารณาตัวชี้วัดการดำเนิน (KPIS) สายวิชาการ และรูปแบบการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ปี 2561 และงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม