ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 10 สาขาวิชา

ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ จำนวน 10 สาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.ปริญ วีระพงษ์ ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี ข้าราชการบำนาญสาขาวิชาการตลาด อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม