ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา และกลุ่มวิชาชีพครู วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม