ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators :KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators :KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 317 โดยมี ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม