ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการทบทวน ร่าง แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้อง 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม