ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม “ศิลปอยุธยา เชิงพื้นที่”

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม “ศิลปอยุธยา เชิงพื้นที่” ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร อาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และลงพื้นที่ ณ แหล่งโบราณสถาน ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดไชยวัฒนาราม พระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและลงสู่พื้นที่จริง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม