ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3/2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมี นายยงยุทธ ตรีเมฆ นายธนา คล่องณรงค์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบข้อหารือการขอความอนุเคราะห์ให้เป็นสถาบันการศึกาพี่เลี้ยงในการจัดตั้งหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เรื่องแจ้งเพื่อทราบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเรื่องแจ้ง เพื่อทราบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม