ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดยอาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ และ อาจารย์จินดาวรรณ ธรรมปรีชา อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และมีความสนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกปฏิบัติการเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ตามหลักของ Thailand 4.0 จัดขึ้น ณ ห้อง ศว.201 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม