ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานตลอดจนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่ การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม