ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยวิทยากรในการอบรม คือ ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวน บทบาท ภารกิจ และทิศทางการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้น ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม