ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะ อาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทัศนคติและมีทักษะ รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนการสอนต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม