ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการอิสลาม

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการอิสลาม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน มะลูลีม นายณรงค์ ขันทนิตย์ นางเบญจา สุขศาตร นางสาววลัยรัตน์ มะหะหมัด นายไฟช้อล บุญรอดและนางสาวจินตนา โกสโลดม ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตสมัยใหม่ โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม