ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31116 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจัดการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจชมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25 คน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์วิทยากรโดย อาจารย์ฤดี เสริมชยุต และอาจารย์สิริพร อินทรสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการตลาดออนไลน์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม